Úvod Obchodní podmínky eshopu a reklamační řád - původní verze platná do 10. března 2014

Obchodní podmínky eshopu a reklamační řád - původní verze platná do 10. března 2014

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.danhel.cz (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Provozovatelem portálu je DAŇHEL AGRO a.s., Lbosín 43, 257 26, Divišov, IČ: 26071169, DIČ: CZ26071169 zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B16624.


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a smlouva (její platnost) vzniká ve chvíli převzetí a zaplacení objednaného zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 3. Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením.
 5. Vyplněním registrace nebo objednávky internetového obchodu www.danhel.cz kupující dává prodávajícímu tímto souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho objednávkách.


III. Dodací lhůty, přepravné a platby

 1. Zboží, jako zahradní technika, bude expedováno do 5 pracovních dnů po přijetí objednávk, zboží ze sekce Reklamních předmětů bude expedováno ihned po přijetí z dodavatelských skladů, nejdéle však 3 - 5 týdnů po přijetí objednávky. Zboží ze sekce Náhradní díly bude expedováno ihned po přijetí z dodavatelských skladů. Ve většině případů do 3 dnů, avšak tato dobo může být 3 - 5 týdnů. V případě, že nebude zboží skladem, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem, a domluven termín dodání.
 2. Přepravu pro nás zajišťuje přepravní služba. Od vyexpedování zboží do 72 hod je zboží dodáno na místo určení.
 3. U strojů, které nejsou běžně skladem (pro jejich vysokou cenu, malou obrátkovost atd.) vyžadujeme předem platbu zálohy ve výši cca 30% z ceny s DPH
 4. Cena dopravného a balného se řídí podle aktuálních ceníků České pošty a přepravních služeb.


IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřizovány v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.danhel.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. "Reklamační řád" internetového obchodu www.danhel.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud tak učiní, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po přijetí vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí nazpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy: za poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. obstarání zboží neuvedeného v nabídce internetového obchodu, atd.)


VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží
  • uvedená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.
 3. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku zrušit.


VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí v podobě uvedené na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží a přepravného uvedeného v odst.III/4,5 internetových stránek www.danhel.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů


Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). "Prodávající" je DAŇHEL AGRO a.s., Lbosín 43, 257 26, Divišov,IČ: 26071169, DIČ: CZ26071169 "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.danhel.cz (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).


II. Záruční podmínky


V případě, že objednané Zboží vykazuje zjevné vady na přepravním obalu je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. (Kontrola obalu je povinností Kupujícího) Kupující je povinen sepsat s přepravcem "Zápis o škodě" V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění. Prodávajícím. Kupující je povinen o tomto neprodleně informovat prodávajícího. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady na Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí 24 měsíců, v některých případech i delší. Reklamace chybějících, vadných nebo nějak skrytě poškozených dílu dopravou, dosud nepoužitého stroje, je nutné reklamovat do dvou dnů po převzetí. Jinak k nim nebude přihlédnuto. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.


III. Vyřízení Reklamace


Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Kupující může požadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen na záručním listě, případně jej sdělí Prodávající Kupujícímu po telefonu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena včas nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku je nutné, aby bylo zboží zabaleno do originálního obalu a označeno příslušnými symboly pro přepravu. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží. Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo nasazením hobby stroje na profesionální použití apod), servisní středisko bude nuceno naúčtovat kupujícímu náklady na zjištění a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení. Nárok na uplatnění záruky také zaniká v případě neodborné montáže, neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

 • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou;
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

IV. Nákup dle obchodního zákoníku


V případě, že na straně kupujícího bude právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, kteří zboží kupují k provozování své podnikatelské činnosti, je kupní smlouva uzavřena dle obchodního zákoníku. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží nebo z poskytnuté záruky, nároky kupujícího, jejich uplatnění se řídí ustanoveními § 422-441 obchodního zákoníku. Dle obchodního zákoníku se v případě nároku z vad zboží (i nároků z poskytnuté záruky) rozlišuje, zda je dodáním (prodejem) zboží s vadami porušena smlouva podstatným nebo nepodstatným způsobem.


V. Závěrečná ustanovení


V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne se s ním o nejvhodnější formě vyřízení reklamace.

Reklamace vyřizuje: Pavel Mikoláš, email: servis@danhel.cz, mobil: +420 602 161 667


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dnem 20. listopadu 2012
Změny v obchodních podmínkách vyhrazeny.

© 2021, DAŇHEL AGRO a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Přeskočit na začátek stránky